Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Dagbesteding Elske’s Huiskamer

Dagbesteding Elske’s Huiskamer, gevestigd aan Schoener 2 8802 NN Franeker, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Elske’s Huiskamer Schoener 2 8802 NN Franeker 06-86677281 Mail: elskeshuiskamer@ziggo.nl Web: http://elskeshuiskamer.nl

Bereikbaar op: ma, di & do van 09:00 tot 17:00 uur en vr. 09:00 tot 16:00 uur

Woensdag, zaterdag & zondag gesloten

E. Heijn – Wiersma is de Functionaris Gegevensbescherming van Dagbesteding Elske’s Huiskamer En is te bereiken via elskeshuiskamer@ziggo.nl

Persoonsgegevens die de dagbesteding verwerkt Dagbesteding Elske’s Huiskamer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam

– BSN – Geslacht – Geboortedatum – Geboorteplaats – Adresgegevens – Telefoonnummer – E-mailadres – Locatiegegevens – Medische gegevens (beperking(en))

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Dagbesteding Elske’s Huiskamer verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: – Gezondheid – Medische gegevens (beperking(en))

– Bijzonderheden die aanwezig zijn in de privé

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Dagbesteding Elske’s Huiskamer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. – Te informeren over eventuele gemoedstoestand van de deelnemer. (zoals bv. Ruzie, boosheid, verdriet, kleine dagelijkse ongelukjes, mondelinge uitlatingen, overige incidenten)

Geautomatiseerde besluitvorming Dagbesteding Elske’s Huiskamer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor de deelnemer/persoon. Dit wil zeggen mocht er een besluit worden gedaan via mail dat de dagbesteding hier niet mee akkoord gaat en dit in het belang van de deelnemer/persoon persoonlijk word besproken. Dagbesteding Elske’s Huiskamer gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Ziggo mail, Zivver, voor het mailen naar ouders/verzorgers en belangenbehartigers. Mobiele telefoon om de nodige contacten te hebben met ouders/verzorgers en belangenbehartigers.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Dagbesteding Elske’s Huiskamer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Deze worden bewaard in een persoonlijke map van u en is alleen toegankelijk voor de eigenaar van Dagbesteding Elske’s Huiskamer Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende:

Persoonsgegevens: bewaartermijn van 15 jaar vanaf de eerste dag na vertrek van deelnemer. – Persoonlijke rapportage: bewaartermijn van 15 jaar vanaf de eerste dag na vertrek van deelnemer. – Reden voor het bewaren van 15 jaar: het eventueel kunnen achterhalen van gegevens binnen de 15 jaar. – Persoonsgegevens en Persoonlijke rapportage na 15 jaar. Deze worden na 15 jaar vernietigd. Dit wordt gedaan in een versnipperaar, door de eigenaar van de dagbesteding zelf.

Delen van persoonsgegevens met derden Dagbesteding Elske’s Huiskamer verstrekt uw gegevens niet aan derden. Verstrekt deze uitsluitend indien nodig als een andere dagbesteding waar de deelnemer naar toe is gegaan er om vraagt en ouders/verzorgers of belangenbehartigers hier toestemming voor geven. Ouders/verzorgers en belangenbehartigers hier om vragen.

Met de andere dagbesteding waar de deelnemer naartoe is gegaan uw gegevens wenst te verwerken, sluiten wij een bewerkerovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dagbesteding Elske’s Huiskamer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Dagbesteding Elske’s Huiskamer gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dagbesteding Elske’s Huiskamer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over u beschikken in een computerbestand en/of persoonlijke map naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: elskeshuiskamer@ziggo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Dagbesteding Elske’s Huiskamer wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/…/contact-met…/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Dagbesteding Elske’s Huiskamer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via elskeshuiskamer@ziggo.nl.

Dagbesteding Elske’s Huiskamer heeft de volgende maatregelen genomen om uw

persoonsgegevens te beveiligen: – Laptop waar uw gegevens opstaan voorzien van een wachtwoord die alleen de eigenaar van de dagbesteding weet. – Back-up van de laptop waar uw gegevens opstaan die in het beheer is van de eigenaar van de dagbesteding. – Persoonlijke mappen alleen toegankelijk zijn voor eigenaar van de dagbesteding, deze in een archiefkast zitten die op slot gaat.

– Er worden geen foto’s en namen geplaatst op de Facebook pagina en website van deelnemers en/of andere personen die verbonden zijn met de dagbesteding.

– Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. – TLS (voorheen SSL) Wij versturen mails aan U, ouders/verzorgers en belangenbehartigers via een beveiligde internetverbinding.

– Modem en Router zijn beiden voorzien van wachtwoorden.