ALGEMENE BEPALINGEN

AGB code Elske’s huiskamer: 98100720
WZA code Elske’s Huiskamer: 696218

https://elskeshuiskamer.patelle.nl
elskeshuiskamer@ziggo.nl

Vestigingsadres:
Schoener 2
8802 NN Franeker
0686677281

ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene bepalingen behorend bij de dagbesteding tussen de leiding van dagbesteding Elske’s Huiskamer en de cliënt/ouders/verzorgers of belangenbehartigers.

1. Indien een cliënt eerste kennismaking wil is dit mogelijk

Er word dan eerst twee keer proef gedraaid en daarna word besloten of er een overeenkomst word aangegaan. Heeft de cliënt PGB dan word een twee delige overeenkomst opgesteld, heeft de cliënt WMO dan word er door het Gebiedsteam een indicatie opgesteld.

2. De overeenkomst is tweeledig;

a. Een zorgovereenkomst die door beide partijen word ingevuld en ondertekend

b. Een zorgbeschrijving die bij de zorgovereenkomst hoort, deze word door beide partijen ingevuld en ondertekend

c. Cliënten via de WMO hebben geen overeenkomst met de dagbesteding, dagbesteding heeft een overeenkomst met Noardwest Fryslân.

3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden

worden beëindigd:

a. Dagbesteding en ouders/verzorgers of belangenbehartigers bepalen in gezamenlijk overleg dat geen dagbesteding meer nodig is;

b. Ouders/verzorgers of belangenbehartigers geeft schriftelijk aan hij/zij geen dagbesteding meer wil;

c. De dagbesteding geeft aan, schriftelijk, geen dagbesteding meer te zullen geven;

e. ouders/verzorgers of belangenbehartigers houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze overeenkomst of aan afspraken die gedurende de tijd op de dagbesteding zijn gemaakt voor de cliënt tussen ouders/verzorgers of belangenbehartigers  en de dagbesteding;

f. De dagbesteding is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de

competentie van de dagbesteding, de dagbesteding niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met gevaar voor andere cliënten

4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er door één van de partijen niet wordt voldaan aan de afgesproken afspraken, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen dagbesteding en ouders/verzorgers en belangenbehartigers;

5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt er een bedrag afgesproken. Dit is opgenomen in de overeenkomst. De ouders/verzorgers of belangenbehartigers ontvangen een factuur van de dagbesteding.

a. Cliënten via de WMO ontvangen geen factuur, maar dagbesteding declareert eens in de vier weken bij Noardwest Fryslân

6. In aanvulling op de bepaling nummer 5 is de tijd op de dagbesteding zeven uur, tenzij anders is afgesproken.

7. Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt er opnieuw naar de overeenkomst gekeken, besproken en wordt er eventueel een nieuwe overeenkomst opgesteld en is deze van kracht.

8. Indien verhinderd dient een dag van te voren worden afgemeld 24 uur. De dagbesteding brengt de kosten niet in rekening wanneer cliënt zich tijdig heeft afgemeld.

9. De dagbesteding houdt een persoonlijke map bij van de cliënt daar zit in het ondersteuningsplan en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de ouders/verzorgers of belangenbehartigers kan worden ingezien.

10. De dagbesteding houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring van ouders/verzorgers of belangenbehartigers aan derden (andere dagbesteding) overhandigd of medegedeeld.

11. Indien cliënt, diens ouders/verzorgers of belangenbehartigers een schriftelijke rapportage verlangt van het bijgehouden rapportage van de cliënt, dient dit schriftelijk te worden aangevraagd

12. De dagbesteding is aangesloten bij Klachtenportaal-Zorg en ZZP Nederland. De cliënt/ ouders/verzorgers of belangenbehartigers kunnen zich met klachten over de dagbesteding bij de Klachtenportaal-Zorg melden.

13. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de dagbesteding. Er wordt bij de dagbesteding strikt gehouden aan de rooktijden en alcohol en energiedrankjes zijn iet aan de orde. De kosten van vernieling van eigendommen van de dagbesteding door de cliënt, zullen op cliënt/ ouders/verzorgers of belangenbehartigers worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de leiding van de dagbesteding door de cliënt zal te allen tijde een incidentenformulier worden ingevuld en als het dusdanig erg is aangifte bij de politie worden gedaan.

14. Dagbesteding Elske’s Huiskamer is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt/ ouders/verzorgers of belangenbehartigers onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt/ ouders/verzorgers of belangenbehartigers voor hen bekende en beschikbare informatie aanwezig in de persoonlijke map van arts/ specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

15. Dagbesteding Elske’s Huiskamer is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan

eigendommen van de cliënt door het betreden van de dagbesteding.

(Schoener 2, te Franeker), noch voor andere schade ontstaan door betreden van de dagbesteding, en het gebruikmaken van het toilet.