Leveringsvoorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN DEELNEMERS DAGBESTEDING

Deze leveringsvoorwaarden zijn gericht op de deelnemers van dagbesteding Elske’s Huiskamer en op deelnemers die deelname middels een PGB of WMO.

Om de zorgverlening zo goed mogelijk te laten verlopen voor u als opdrachtgever en voor onze medewerkers volgen hier informatie en richtlijnen.

1. Start en verloop van de dagbesteding

Bij het eerste bezoek geeft de medewerker aan u meer informatie over onze manier van werken.

Samen met u wordt overlegd hoe we de dagbesteding het beste kunnen invullen en wat er eventueel nog meer nodig is aan informatie om de dagbesteding goed te laten verlopen.

Ook wordt besproken welke hulpmiddelen benodigd zijn.

Daarnaast zullen wij met u de dagen / dagdelen afspreken en of er vervoer nodig is. Dit wordt allemaal vastgelegd in het ondersteuningsplan.

2. Dezelfde medewerker

De dagbesteding doet zoveel mogelijk haar best om met één vaste begeleider te werken. (eenmanszaak)

Dit kan soms niet altijd gerealiseerd worden door vakantie of ziekte.

Als bekend is dat wij de afgesproken zorg niet kunnen leveren, wordt met u contact opgenomen om nadere afspraken te maken.

3. Lunch en overige consumpties

Dagbesteding Elske’s Huiskamer zorgt niet voor brood o.i. voor bij de lunch, dit neemt de deelnemer zelf mee. Wel voorziet de dagbesteding voor de lunch voor melk of karnemelk.

Bij de koffie en thee die ’s middags word genuttigd zorgt de dagbesteding voor een koekje.

’S Ochtends en ’s middags krijgt de deelnemer limonade van de dagbesteding.

Overige consumpties die worden genuttigd word vergoed door de dagbesteding.

4. Vergoeding voor vervoer

Vervoer wordt door de dagbesteding zelf gedaan.

De vergoeding wordt na afloop van een maand bij u in rekening gebracht.

Bij PGB is dit in het eindbedrag verwerkt, bij WMO is een vergoeding per etmaal.

5. Legitimatie & VOG

De medewerker is in het bezit van een legitimatiebewijs en een VOG. Wij willen u op deze manier beschermen tegen mensen die zich ten onrechte uitgeven als medewerker van de dagbesteding. Als u twijfelt kunt u altijd bellen: 06-86677281 tijdens openingsuren.

6. Verhindering

Indien u verhinderd bent, bijvoorbeeld wegens vakantie, verlof of ziekte, dan is het uw verantwoordelijkheid dat de dagbesteding / begeleider minimaal 24 uur tevoren op de hoogte wordt gebracht. Dit kan via het telefoonnummer 06-86677281 ( van 8.00 – 17.00 uur tijdens werkdagen) via de mail: elskeshuiskamer@ziggo.nl

In geval van onverwachte opname in het ziekenhuis gelden deze termijnen niet.

7. Klachtenbehandeling

Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u klachten heeft over de dagbesteding / zorgverlening.

Wij vragen u om de klacht te bespreken met de leiding van de dagbesteding.

Mocht u er niet uitkomen kan er een klacht ingediend worden bij:

– Klachtenportaal-Zorg

https://klachtenportaalzorg.nl

– ID van de dagbesteding: 4758

8. Schade

De dagbesteding gaat voorzichtig met uw spullen om.

Maar er kan natuurlijk altijd iets mis gaan.

Als er schade ontstaat aan uw eigendommen door toedoen van de medewerker kunt u samen met onze medewerker bespreken. Wij stellen de schade vast in samenwerking met de verzekeringsmaatschappij. Het beschadigde goed moet eventueel voor taxatie van de schade wel bewaard blijven. Schade door slijtage komt nooit voor vergoeding in aanmerking. U ontvangt van dagbesteding Elske’s Huiskamer alleen het bedrag aan uitgekeerde schade.

9. Privacy

Wij zijn erg gesteld op de privacy van uw gegevens en hoe we met uw gegevens omgaan. De medewerker mag niet met anderen over deelnemers praten als dit niet noodzakelijk is voor de zorgverlening. Wij stellen het ook op prijs wanneer u ook de privacy van de medewerker respecteert.

10. Medewerker Dagbesteding Elske’s Huiskamer

Het is niet toegestaan om de medewerker buiten de overeenkomst te vragen voor zorg- en/of dienstverlening. Dit is alleen toegestaan in overleg of vraag van ouders/verzorgers of belangenbehartigers.

11. Facturering, betaling en incassokosten

In geval van een PGB deelname aan de dagbesteding: u ontvangt na afloop van de maand de factuur betreffende deelname.

In geval van een PGB wordt u verzocht om de factuur door te sturen naar de uitkerende instantie (SVB).

In geval van een WMO: dagbesteding declareert eens in de vier weken, zo ook het vervoer wordt eens in de vier weken declareert.

Dit is volgens de declaratieperiode die gehanteerd word door het CAK.

Ook worden de gemaakte aantal uren door de dagbesteding door gegeven aan het CAK i.v.m. eigen bijdrage van de deelnemer.

12. Beëindiging van de deelname aan dagbesteding

De dagbesteding wordt stopgezet;

– Indien de opdrachtgever de dagbesteding schriftelijk heeft opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand.

– In geval van ziekenhuis opname van de deelnemer geldt deze opzegtermijn niet.

– Per direct als er sprake is van ongewenste intimiteiten, agressie of discriminatie ten opzichte van de medewerker of een andere deelnemer

– Indien er sprake is van wanbetaling.

Heeft u nog vragen? Vraag gerust als iets u niet duidelijk is!

Wij wensen u een fijne tijd toe op onze dagbesteding.